Okres próbny dla młodych kierowców - część przepisów już obowiązuje

Wprowadzenie "okresu próbnego" dla młodych kierowców przedłuża się w czasie. Brak wdrożenia nowej wersji systemu CEPIK uniemożliwia wprowadzenie długo zapowiadanych zmian dla młodych kierowców. Część przepisów obowiązuje jednak już od 18 maja 2015.

Okres próbny

Zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, w razie stwierdzenia (na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć), że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)  trzy wykroczenia (określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy - Kodeks wykroczeń). 

O cofnięcię uprawnień zwraca się komendant wojewódzki policji. Osoba, która utraciła uprawnienia tym trybem musi ponownie odbyć szkolenie w szkole nauki jazdy a także zdać egzamin w WORD.

Zgodnie z zapisami cytowanego artykułu, kierowca, który posiada uprawnienia do kierowania krócej niż 2 lata może stracić je jeśli:

  • popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • popełnił w sumie trzy wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń:

- przekroczy limit dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h

- spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- prowadzi pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

- nie zachowa ostrożności podczas korzystania z dróg wewnętrznych

Image: