Idąc na egzamin masz znać jego zasady. Zdecydowana większość zdających ich nie zna

W przypadku egzaminu teoretycznego sprawa jest prosta: 32 pytania, 68 punktów na zaliczenie, 25 minut na rozwiązanie testu. A czy znasz zasady przeoprowadzania egzaminu praktycznego? No właśnie... Zapewne tylko mocno z grubsza.

Niestety zdecydowana większość niepowodzeń egzaminacyjnych spowodowana jest stresem, a ten w pewnej mierze wynika z niepewności - "co czeka mnie na egzaminie".

Zarówno zadania egzaminacyjne jak i kryteria ich oceny precyzyjnie określone są w stosownym rozporządzeniu, a to właśnie tym aktem prawnym posługują się zarówno egzaminatorzy jak i... instruktorzy przygotowujący Was do egzaminów.

Przed egzaminem

Egzaminator ma obowiązek poinstruowania w zakresie przebiegu egzaminu - co zawsze robi, ale mało kto zwraca na to uwagę. Dla prawa jazdy kategorii B:

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy,  

2) w przypadku obecności na egzaminie:

   a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy,

   b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, potwierdza ich tożsamość;

3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;

4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;

5) potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;

W trakcie egzaminu

Egzaminator przekazuje Ci  polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego. Polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa - czyli nie ma tu mowy o wpuszczeniu na minę (np polecenie skręcenia na zakazie skrętu, czy wydanie komendy do zmiany kierunku jazdy w ostatniej chwili).

Jeśli popełnisz błąd egzaminator niezwłocznie poinformuje Cię o tym. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator poinformuje Cię o negatywnym wyniku państwowego.

Nie tylko zadania egzaminacyjne są oceniane!

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

   a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

   b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

   c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

   d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

   e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Egzaminator zwróci więc na pewno uwagę jak zachowujesz się na egzaminie - czy jedziesz pewnie i przewidywalnie czy umiesz jedynie wykonać zadania egzaminacyjne.

Po egzaminie

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator szczegółowo omówi  z Tobą oraz tłumaczem lub instruktorem obecnym (jeśli są obecni na egzaminie) wynik części praktycznej egzaminu a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania. Na koniec otrzymasz wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza egzaminator dołączy do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

Oczywiście to jedynie mały wycinek przebiegu egzaminu. Wszystkie zadania egzaminacyjne, sposób ich wykonania, kryteria oceny to temat na inny artykuł.

Image: